Avís legal i Política de privacitat

 

INFORMACIÓ LEGAL LSSIYCE

D’acord amb les obligacions previstes a la Llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i del comerç electrònic (a endavant LSSIYCE), MALETAS QUERALT, SA manifesta amb CIF A-43033117, i domicili a CTRA. ROJALS, 6, 43400 MONTBLANC (TARRAGONA)  manifesta que és de la seva propietat:

-el domini www.maletasqueralt.com

Que MALETAS QUERALT, SA consta inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, al tom 199, foli 1, full número 3873.

MALETAS QUERALT, SA no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte o il·lícit de la informació que aparegui a les vostres pàgines web. Amb els límits establert a la llei, MALETAS QUERALT, SA no assumeix cap responsabilitat per la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió dels
dades o informacions que es contenen a les vostres pàgines d’Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de MALETAS QUERALT, SA elaborats per professionals degudament qualificats per a lexercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet i xarxes socials de MALETAS QUERALT, SA poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres. Per això tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de MALETAS QUERALT, SA o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, deu comptar amb el consentiment exprés de MALETAS QUERALT, SA.

De la mateixa manera, es reserva el dret de retirar l’accés al portal sense necessitat de previ avís a qualsevol usuari que contravingui el que disposa en aquest avís legal.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza que les dades personals facilitades siguin tractades sota responsabilitat de MALETAS QUERALT, SA, CIF: A-43033117 i seu social a Ctra. ROJALS, 6, 43400, MONTBLANC (TARRAGONA).

–    Formulari de contacte: Les vostres dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva petició i poder-li donar resposta, sent la prestació d’aquest servei el motiu que ens legitima a tractar les vostres dades.
Aquests s seran conservats fins que es resolgui la petició, i no seran transmesos a tercers.

–   Apartat d’Accés Clients: Les vostres dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la vostra petició i poder-li donar resposta, sent la prestació d’aquest servei el motiu que ens legitima a tractar les vostres dades. Aquests seran conservats sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar, i no seran transmesos a tercers.

–    Si són recollits a través de l’ús de les cookies analítiques que prèviament ha acceptat en accedir al nostre lloc, seran utilitzats amb les finalitats d’anàlisi especificades a la política de cookies del lloc web. Les vostres dades seran subjecte de transferències internacionals amb els Estats Units i conservats durant el temps que sigui necessari per aconseguir la finalitat.

Aqualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment donat, si aquesta va ser la base que va legitimar el tractament o exercitar els drets previstos:

–      D’accés: l’interessat té dret a saber si el responsable tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades, així com a obtenir informació al respecte dels tractaments realitzats.

–      Rectificació: Està vinculat al caràcter de inexactitud o incomplet de les dades. L’interessat té dret a rectificar les vostres dades personals inexactes i que es completin les vostres dades personals incomplets.

–      Supressió: L’interessat té dret a obtenir la supressió de les dades personals (“dret a l’oblit”), quan aquests ja no són necessaris per a la finalitat per a la qual es van recollir, es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament, l’interessat es oposa al tractament, les dades s’han tractat il·lícitament, s’han de suprimir per complir una obligació legal o shan obtingut en relació amb la oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.

 

Limitació del tractament: és un dret de la persona interessada consistent a marcar les dades de caràcter personal conservades amb la finalitat de limitar el tractament en el futur. La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les dades personals indicades es deixin de tractar.

–      Oposició: l’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades quan es base en alguns supòsits concrets i s’invoqui un motiu relacionat amb la seva situació personal.

–      Portabilitat de les dades: l’interessat té dret a rebre les seves dades personals facilitades al responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, si es basa en el consentiment o en un contracte o quan el tractament es realitza per mitjans automatitzats.

–      A no ser objecte de decisions individuals automatitzades: l’interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat de les vostres dades, inclosa l’elaboració de perfils que hi produeixi efectes jurídics o que l’afecti negativament.

Aquestes peticions s’han de fer a Ctra. ROJALS, 6, 43400 MONTBLANC (TARRAGONA) o per mail.

Així mateix, també en podrà presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de MALETAS QUERALT, SA. Els drets de propietat intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles («hiperlinks») que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de MALETAS QUERALT, SA , són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades
per MALETAS QUERALT, SA , per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i
perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de MALETAS QUERALT, SA l’ús que L’USUARI pugui portar a al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de MALETAS QUERALT, SA .

MALETAS QUERALT, SA no transfereix als usuaris la propietat del programari. El usuari és el propietari del suport en el qual el programari és gravat.
MALETAS QUERALT, SA posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el programari. Si l’usuari transfereix el programari de
aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar per al seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions es
suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. EL USUARI, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides a
aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació
de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent li pogués correspondre.